ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ  ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි  සංසදය  – 2014   ප‍්‍රතිපත්තිමය බලපෑම් සඳහා වූ සංවාදය

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි සංසදය – 2014 ප‍්‍රතිපත්තිමය බලපෑම් සඳහා වූ සංවාදය

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද දින 16 යේ ක‍්‍රියාමලාව හුදෙක්, ඒ පිළිබඳව ගෝලීය ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරිමක් හෝ එවැනි ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියාවන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක විම සඳහා සහාය ලබා ගැනිමට පොදු ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමට ගත් උත්සාහයක් පමණක් නොවන අතර, එය කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන සියඵම ආකාරයේ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා වැළැක්විම සඳහා අවශ්‍යයෙන්ම සම්මත කරගත … Continue reading

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான மன்றத்தின் (GBV Forum) கொள்கைக் கருத்தாடல் 2014

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான மன்றத்தின் (GBV Forum) கொள்கைக் கருத்தாடல் 2014

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாடு (16 Days of Activism) தொடர்பிலான பிரசாரமானது, வெறுமனே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை முடிவுறுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகள் குறித்து உலகளாவிய ரீதியிலான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும், பொதுமக்களின் ஆதரவைப் பலப்படுத்துவதற்குமான ஒரு காலப்பகுதி மாத்திரம் அல்ல. மாறாக, அது பெண்களுக்கு எதிரான சகல வடிவிலுமான வன்முறைகளை இல்லாதொழிக்கும் பொருட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளையும் நடைமுறைகளையும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மீள வலியுறுத்துவதற்கான ஒரு காலப்பகுதியும் ஆகும். பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக … Continue reading

Transgender Day of Remembrance

Transgender Day of Remembrance

EQUAL GROUND, Sri Lanka’s only non-profit organization that strives to ensure equal rights for Sri Lanka’s lesbian, gay, bisexual, Transgender and other wider identities of Sri Lanka’s queer community, set aside the 10th of December 2014 to commemorate “Transgender Day of Remembrance” and International Human Rights Day at the Goethe Institute of Colombo to memorialize … Continue reading

திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக

திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக

இலங்கையில் பெண் ஓரினச்சேHக்கையாளHகள்இ ஆண் ஓரினச்சேHக்கையாளHகள்இ இருபாலுறவூ கொள்பவHகள்இ பால் மாற்றம் செய்து கொண்டவHகள் மற்றும் இலங்கையின் விந்தையான சமுதாயத்தின் சமத்துவமான உரிமைகளை உறுதி செய்வதற்காக உழைக்கும் ஒரேயொரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனமான நுஞருயூடு EQUAL GROUND ஆனது மாறுபக்க வெறுப்பு மற்றும் தப்பெண்ணங்களினால் உயிரிழந்த திருநங்கைகளை நினைவூ கூறும் வகையில் கொழும்பு Goethe கல்வி நிறுவனத்தில் சHவதேச மனித உரிமைகள் தினமான டிசம்பH மாதம் 10ஆம் திகதியை “திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக” அனு~;டித்தது. திருநங்கைகளாக … Continue reading

Guest Post by Irham Sehu Dawood – பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளைத் தடுத்து நிறுத்தும் முன்னெடுப்பில் ஆண்களின் ஈடுபாடு

Guest Post by Irham Sehu Dawood – பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளைத் தடுத்து நிறுத்தும் முன்னெடுப்பில் ஆண்களின் ஈடுபாடு

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளுக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த உலகும் குரலெழுப்பிக்கொண்டிருக்கும் தருணம் இது. ஆம்! ஆண்டுதோறும் நவம்பர் மாதம் 25ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 10ஆம் திகதி வரையிலான 16 நாட்கள் முழு உலகுமே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளுக்கு எதிராக ஒருமித்த பிரசாரம் ஒன்றை – பல்வேறுபட்ட பிரசார வடிவங்களில் – முன்னெடுத்து வருகின்றது. இந்த முன்னெடுப்புக்களின் முக்கிய நோக்கம், தாம் பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதைக்கூட அறிந்துகொள்ளாமல் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் சாதாரண மக்களுக்கு மத்தியில் – … Continue reading