பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறை என்றால் என்ன?

ஆண்களுக்கு நிகரான அடிப்படையில் உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் அனுபவிப்பதற்கு பெண்களுக்குள்ள இயலுமையை மிக மோசமாகத் தடைசெய்கின்ற ஒரு பாரபட்ச வடிவமே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறையாகும்.

மனித உரிமைகள் சமவாயங்களின் கீழான அல்லது பொதுவான சர்வதேச சட்டத்தின் கீழான உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரத்தையும் பெண்கள் அனுபவிப்பதை பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறை ஊறுபடுத்துகின்றது அல்லது வெறிதாக்குகின்றது. அத்தோடு, பெண்களுக்கு எதிரான சகல வடிவிலுமான பாரபட்சங்களை இல்லாதொழிப்பதற்கான சமவாயத்தின் (CEDAW) உறுப்புரை 1 இன் கருத்துப்படி இது ஒரு பாரபட்சமுமாகும்.

ஆண்களைவிடக் கீழானவர்களாகப் பெண்கள் கருதப்பட வேண்டும் அல்லது பெண்கள் இந்தெந்த வகிபாகங்களைத்தான் வகிக்க வேண்டும் போன்ற பாரம்பரிய மனப்பாங்குகளானவை, பலவந்தத் திருமணம், சீதனத்தின் பொருட்டு ஏற்படுத்தப்படும் மரணங்கள், திராவகத் தாக்குதல்கள் மற்றும் பெண்ணுறுப்பு சிதைப்பு போன்ற குடும்ப வன்முறையையும் துஷ்பிரயோகத்தையும் கொண்ட வன்முறை அல்லது வலுக்கட்டாயப்படுத்தலில் ஈடுபடுகின்ற பரந்துபட்ட நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. பெண்களைப் பாதுகாப்பதற்கான அல்லது அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு முறையாகும் என்ற அடிப்படையில் இத்தகைய முன்முடிவுகள் அல்லது நடைமுறைகள் பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறையை நியாயப்படுத்தலாம். பெண்களின் உடலியல் மற்றும் மனோவியல் ஒருமைப்பாடு மீதான இத்தகைய வன்முறையின் விளைவானது அவர்கள் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரத்தையும் சமமாக அனுபவிக்கின்றமையையும் பிரயோகிக்கின்றமையையும் பறித்து அதுபற்றிய அறிவையும் இல்லாமற் செய்திடும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s